TÜZÜK

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE KURULAN DERNEK

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1   : DERNEĞİN ADI                      : Samsun  Yazarlar Derneği                                                                

MADDE 2   : DERNEĞİN MERKEZİ            :Samsun

            DERNEĞİN ŞUBESİ        :Dernek Yönetim Kurulu uygun gördüğü              yerlerde şube açabilir, temsilcilikler verebilir.

MADDE 3  : DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETTE     BULUNACAĞI :

a)      Yazar, Şair, Ozan, Halk Aşığı, Fikri mülkiyet yasası dahilinde yapımcı belgesi olan yapımcı, İlim-Fikir, Eğitim, Kültür-Sanat (Musiki, Resim, Fotoğraf) Turizm, Tarih, Sosyal, İktisat, Tıp, Basın-Yayın ve Edebi sahalarda faaliyet gösteren, katkıda bulunan eleman ve fertleri bir araya getirerek üyeleri arasında maddi-manevi ve mesleki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, onların sosyal, kültürel ve ilmi ihtiyaçları ile ilgilenip hak ve menfaatlerini mevcut kanunlar kapsamında takip etmek ve korumak.

b)     Üyelerinin eserlerinin yayınlanması ve tanıtılmasında yardımcı olmak. Eserlerinden doğan hukuki ve iktisadi haklarını savunmak, Sosyal açıdan güvenliğe kavuşmaları için gayret göstermek. Mesleki dayanışmayı sağlamak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c)  Üyelerini Ülke içi ve ülke dışında gereği gibi temsil etmek.

d) Üyelerinin Kültür, Eğitim, Fikir ve Sanat hayatında etkin bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak.

e) Yazar, Şair ve Sanatçılık mesleğinin itibarını korumak ve birikimlerinden istifade edilmesini sağlamak.

f) Mensuplarının karşılaşabilecekleri siyasi ve iktisadi zorluklar karşısında ihtiyaçları olan her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,  gerekli çalışmalar yapmak fonlar oluşturmak.

g) Sosyal-Kültürel, Milli ve Manevi yönden memleket meselelerindeki görüşlerini, toplantı, açıkoturum, basın bildirisi ve konferanslarla ifade ederek, yayın organlarına ve kamuoyuna duyurmak. Bu konuda gerekirse diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket ederek, oluşan platformlarda yer almak.

 

ğ) Samsun, Bölge ve ülkemizin Kültür, Eğitim, Sanat, Turizm, Tarih, İlim, Edebiyat ve eserlerine katkıda bulunmak, bunun için faaliyetler gerçekleştirmek. Gazete, Dergi, Bülten vb. yayın organları neşretmek. Radyo ve Tv. Yayınlarında yer almak,  programlar hazırlayıp sunmak.  Bunları kamuoyu ile paylaşmak. İnternet Sitesi işletmek veya yayınlamak.

h)  Gerekirse amaçları doğrultusunda sportif faaliyetlerde yer almak.

ı)  Sosyal, Kültür, Eğitim, Edebiyat ve İktisadi sahalarda izleme komiteleri oluşturmak, anketler düzenlemek yarışmalar ve başarı ödülleri tertip etmek.

i)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla (Yazar okulu, tiyatro, müzik, okuma, hitabet ve diksiyon, resim, fotoğraf ve özel eğitim gerektiren kurslar...) kurslar açmak ve uygulamak.

j) Sempozyumlar, kurultaylar, yarışmalar, Fuarlar, açıkoturumlar, paneller, şölenler, konferanslar, seminerler toplu gösteriler, sergiler, konserler, çay partileri ve yemekler tertip etmek.

k) Üyelerinin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, burslar verebilmek ve dernek amacı doğrultusundaki giderlerinde kullanılmak üzere çeşitli tesisler ( lokal, kültür merkezleri, sağlık tesisleri, misafirhaneler, mesleki okul ve dershaneler, yurt, çocuk bakım evi, kamp, aşevi, kitaplık ve kanunların dernekler tarafından yapılmasına izin verdiği eğitim ve öğretim kurumları ve işletmeler) kurarak işletmek. Bu konuda yardım almak ve dağıtmak.

l) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, dernek yararına kermes düzenler. İmza günleri tertipler, Satış reyonları oluşturur. Kitap, dergi vs. yayınlar. Sponsorluklar alır.

m) Resmi, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlarla birlikte amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular. Gerektiğinde Halkla İlişkiler, danışmanlık, yayın ve tanıtım hizmetleri verir.

n) Üyelerinin yararlanması gereken hakları takip ederek, gerekli faaliyetlerde bulunur, haklarını savunur.

o) Maddi sıkıntı çeken ve yardım ihtiyacı içerisinde bulunanlara maddi ve manevi yardımda bulunur. Kanunlar dâhilinde çalışmalar gerçekleştirir.

ö) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Matbaa, Basın-Yayın, İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri vermek.

p)  Festivaller ve şiir günleri tertip etmek çeşitli edebi şahsiyetleri anma günleri düzenlemek.

r)  Kültür ve Eğitime katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirir, yarışmalar düzenler.

s) Dernek Yönetim Kurulu kararı ile dernek çalışmalarını daha verimli yürütebilmek amacıyla üyeler arasında çeşitli konularda işbölümüne giderek, komisyonlar kurar.

ş)   Üyeleri için özel günler tertipleyip, üyelerinin ve eserlerinin tanıtılıp yaşatılmasına katkıda bulunur.

t)   Dernek üye tanıtım kartı taşıyanları özel, kamu kurum kuruluşların tesis araç ve imkânlarından indirimli olarak yararlandırmak. Toplum yararına hizmet statüsünde görülerek bazı öncelikler verilmesini sağlamak.

u) Üyelerinin Kültürel, Hukuki ve İktisadi temel hak ve hürriyetlerini korumak ve geliştirmek.

ü)  Samsun ve bölgemiz yararına Edebi, Sosyal,  Kültürel, İktisadi, Eğitim ve Turizm gibi sahalarda önerilerde bulunmak ve bu konularda program ve projeler hazırlayıp ilgili makamlara sunmak.

v) İlimizin sosyal kültürel ve iktisadi gelişimini yakından takip ederek, katkıda bulunmak amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, Kardeş ülkelerdeki Şair, Yazar, Kültür ve Eğitim adamlarıyla işbirliğinde bulunmak.

y) Dernek mensuplarımız içerisinde uzmanlık sahalarına girenlerden faaliyetlerimiz çerçevesinde AR-GE birimi oluşturmak. İnsan kaynakları konularında eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek. Toplumu bilinçlendirmek maksadıyla konferanslar,  seminer ve kurslar tertipler.

z)Yazar, Şair, Sanatçı, İlim, Fikir, Kültür ve Eğitim adamlarının eserleri ve eşyalarından müteşekkil kültür evi oluşturmak.

 

 MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI:

1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip;  18 yaşını bitirmiş ve TC vatandaşı olmak.

2-Ağır Hapis Cezası ile hükümlü olmayan,

3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmayan,

4-Derneğin amacını benimsemiş yazar, şair sanatçı ve ozan sıfatlarını elde etmiş olanlar, derneğe üye olma fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, dernek amaç ve faaliyet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını belirten ?ÜYELİK BİLDİRİMİ? ni doldurup dernek başkanlığına müracaat ederler. Yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklindeki kararını bir yazı ile başvuru sahibine bildirir.

5)-Üyelik müracaatında bulunanlar Dernek yönetimi tarafından belirlenen giriş aidatını ödemek zorundadırlar.

6)-Derneğe üye olmak isteyenler üye müracaat formunu doldurarak iki fotoğrafla birlikte Yönetim kuruluna başvuruda bulunurlar. Yönetim kurulu konuyu görüşerek müracaatı kabul veya reddedebilir. Yönetim kurulunun red kararına karşı Genel Kurul?a başvurabilirler.

MADDE 5: ÜYELİK TÜRLERİ:

1-DERNEK ÜYESİ(Asil Üye) : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak oy kullanmak, üyelik ödentilerini zamanında ödemek derneğin toplum içinde olumlu görüntüsünü sürdüren asil üyelerdir.

2-FAHRİ ÜYELER (Onursal Üyeler): Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümünde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konularda uzmanlığı olan kimseler fahri dernek üyeliği verilir. Fahri üyelerin aidat ödeme toplantıları katılma zorunluluğu yoktur ve genel kurullarda oy kullanamazlar.

                  3)GENÇ ÜYE: Asil üye olabilmek için yeterli süreyi dolduramamış olanlar genç yazarlar   ?Genç üye olarak kaydedilirler. Genç üye asil üyenin hak ve yetkilerini taşımaz. Ancak aidat öder.

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA          :

1)      Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,

2)      Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,

3)      Yıllık aidat zorunluluğunu yerine getirmemek,

4)      Dernek çalışmalarında doğruluk kurallarına uymamak, herhangi bir sebeple derneğe işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.

5)      Yukarıdaki nedenlerden dolayı üyelikten çıkarılmaların haklı sayılmayacağı yönünde itiraz edilemez.

 

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

1-Dernek yönetim kurulu kuracağı disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye verilir.

2-Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (1) hafta içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlükleri devam eder.

3-Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler, çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

MADDE 8: ÜYENİN HAKLARI:

1)      Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler dernek üyeleri arasında dil, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez eşitliği bozun veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

2)      Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

3)      Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4)      Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

5)      Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesinde güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

MADDE 9: DERNEĞİN ORGANLARI;

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a-      Genel Kurul  

b-Yönetim Kurulu         

c-Denetleme Kurulu 

MADDE 10: GENEL KURUL:

a)      Olağan genel kurul toplantısı. 3 yılda bir Nisan ayında yapılır.

b)     Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

c)      Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur.

d)     Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinden bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11: GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12-GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

            Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

            Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13-GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve huzurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 14-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

            Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularla, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

a) Dernek üye sayısının (1/5)?inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

b) Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

c) Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleriyle bütçe konusunda alacağı oy birliği kararıyla,

d) Olağanüstü genel kurul olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul gündemi çağırılanlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılamaz.

MADDE 15: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)  T.C. yasaları ile dernek tüzükleri hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması,

b)  Dernek organlarının seçilmesi,

b)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlanması,

c)      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d)     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)       Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g)      Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,

h)      Derneğin feshine karar verilmesi,

i)        Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi,

j)        Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurul yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

k)      Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki emsali kuruluşlara üye olarak katılması yahut uluslararası bir kuruluş kurması,

            MADDE 16: YÖNETİM KURULU:

            Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıya gösterilmiştir.

 

         a)Yönetim Kurulu iki yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (7) asil ve (7) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısını saptayabilir.

(Yönetim Kurulu (5) asil ve (5) yedek üyeden az olamaz.)

b) Yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

c)  Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevi kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

MADDE 17- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri            :

            Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıya gösterilmiştir.           

a) Türk yasaları ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinin birine, birkaçına veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

c) Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ve bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

e) Dernek başkanın önerisi üzerine üyelik niteliklerini yitiren amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken ceza uygulamaları yapmak,

f) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerine ve mahallin en büyük amirine yazı ile bildirmek,

g) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları veya komiteler kurmak ve gereken almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

i) İktisadi işletme yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek,

j) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

k) Genel kurul toplantılarında alınan kararları ilgili yerlere bildirmek,

ı)Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

m)Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 18: DENETLEME KURULU:

            Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracığı ile dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

            a) Denetleme Kurulu genel kurulda gizli oyla seçilmiş (3) Asil ve (3) Yedek üyeden oluşur.

            b) Denetleme Kurulu denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar sayısı ikidir.

c) Denetleme Kurulu derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 19: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a)       Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b)  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

MADDE 20-ORTAK HÜKÜMLER        :

Değişikliklerin bildirilmesi

Dernek; yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler için Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler için ise Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.   

Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların bildirilmesi

Dernek edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirim formunu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Yönetim Kurulunun Yedek Üye Tamamlanması

            Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste beş toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurul kararı ile bu görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asil üyeliğe çağrılır.

MADDE 21-ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE :

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 aralık) ?İşletme Hesabı Tablosu? düzenlerler. Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

MADDE 22: DERNEĞİN GELİRLERİ:

            Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

            a)Giriş aidatı 10 YTL

 b)Yıllık aidat; Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup, dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı genel kurulca belirlenir.

Aidat Miktarı aylık (1) YTL yıllık ON İKİ (12) YTL dir.

c)Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden,

d)Dernekçe yapılan yayınlar Dergi Yayıncılığı, Kitap basımı Gazete neşriyatı, İnternet Sitesi kurulması veya işletilmesi, Televizyon Programları sunuculuk ve yapımcılığı, Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışması, fuar, konferans, toplantı, kurslar, festival, kermes ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,

f)İktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından gelirler,

g) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan Mülki Amirliğe önceden bilgi vermek suretiyle aynı ve nakdi yardım alabilir, nakdi yardımın bankalar aracılığı ile olması zorunludur.

             h)Yayınlanacak süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelirler.

             I) Dernek yararına sponsorluklar.  

             i)  Danışmanlık, basım, yayım ve tanıtım hizmetleri.         

              

      MADDE 23-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

            Dernek faaliyet ve hizmetlerinde kullanmak üzere, kullanılacak yerini belgelendirmek şartıyla dernek üyelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden borç alabilir. Borçlanma şekli, borcu veren üyenin yazılı beyanı ve yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Borcun ödenmesi durumunda yine alıcının borcun kendisine iade yapıldığına dair beyanı ve yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

MADDE 24: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

            Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda belirtilen usul ve yöntemler uygulanır.

a) Alındı belgelerinin biçimi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (31.03.2005 gün ve 25772 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğinin EK- 17)?de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

b) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü  

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Alındı belgeleri sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Tastik edilmeyen alındı belgeleri kullanılmaz.

c) Alındı belgelerinin deftere kaydı

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir.

d) Alındı belgelerinin kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine ?İPTAL? ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

e) Yetki belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

f) Gelirlerin teslim edilmesi

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 2005 yılı için 1000.- YTL?yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

g) Saklama süresi

 Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

h) Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

MADDE 25: BEYANNAME VERME ve DERNEKLERİN DENETİMİ     :

a) Beyanname verme yükümlülüğü

Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler. 

b) Denetim

            5253 sayılı Dernekler kanununun 19? uncu maddesinin 2 ve 3 bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığınca ve mülki idare tarafından,

            Ayrıca 5253 sayılı Dernekler kanunun 9? uncu maddesi gereğince genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 26: DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)       Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

     4)      Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

     5)      İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

          6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ      :

            Dernek tüzüğünün değiştirilmesi genel kurulca yapılır. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE 28: DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI      :

            Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerinin merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanır. Kuruluş bildirimi ile 4 adet dernek tüzüğünün tüm kurucular tarafından imzalanmış hali ile müracaat ederler. Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye derneği temsil etmeye geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametleri ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı soyadı ve adresleri de belirtilir. Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

MADDE 29: İLK GENEL KURUL TOPLANTISI      :

            Derneklerini tüzüklerini idareden yapılan yazılı tebligatı izleyen altı ay içerisinde ilk genel toplantıların yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahalli mülki amirin talebi üzerine Sulh Hukuk Hâkimliğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verilir.

MADDE 30: DERNEĞİN FESHİ, İNFİSAHI VE MALLARININ TASFİYESİ     :

            a) Derneğin Feshi

            Derneğin feshi, infisahı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yapılır. Dernek genel kurul üyelerinin en az (2/3) ?ünün bulunacağı olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile karar verilir.

            İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantıda genel kurul üyelerinin katılımı ne olursa olsun derneğin dağılması fesih konuları görüşülür. Ancak dağılma ve fesih kararı hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğuyla alınması zorunludur.

            Derneğin fesih ve dağılmasına karar verilmesi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshi ve dağıtılmasına karar verilmesi durumunda genel kurulca üç kişilik tasfiye komisyonu oluşturulur. Derneğin genel kurul kararı ile feshine karar verilmesi halinde tüm mal varlığı nakit değerleri ve diğer yasal hakları  dernek üyesi olup ta yardıma muhtaç konumuna düşmüş bulunan mensuplarına verilmek üzere kurulacak ?Tesis?e devrolunur. Tesis şartlarını tesbit etmek, yöneticilerini seçmek, fesih kararı veren Genel Kurul?un görevidir. Derneğin acz durumuna düşmesi halinde bu kurallar uygulanır. Bu tasfiye ve dağıtım dernekler kanununun belirlediği temsilci veya temsilciler gözetiminde yapılır. İşlemlere feshin kesinleştiği tarihte başlanır.

            b) Derneğin Tasfiyesi